Om Børnehuset Mariendal

Børnehuset Mariendal er en integreret, selvejende daginstitution, som er tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Pga. Corona er der meget i vores børnehus, som er anderledes end hvad der står på vores hjemmeside. Hvis I vil høre om ændringer, så er I velkomne til at kontakte os.

Vi blev etableret som børnehave i 1972. I de følgende år er vi blevet udbygget, så vi i dag er en integreret institution med både børnehavegrupper og vuggestuegrupper.

I lighed med nogle få andre selvejende institutioner i Randers Kommune ejer vi selv den bygning vi er i.

Som selvejende daginstitution er vi også en selvstændig juridisk enhed. Det betyder bl.a. at vores bestyrelse har det endelige arbejdsgiveransvar overfor det personale, som er ansat i Børnehuset Mariendal. Dog er arbejdsgiverkompetencen for det pædagogiske personale uddelegeret til lederen. I forhold til leder er bestyrelsen den direkte arbejdsgiver.

Vi har en driftsoverenskomst med Randers Kommune. Denne definerer graden af samarbejde med kommunen. Heri er beskrevet, hvad og hvordan vi hver især agerer overfor hinanden. Ligeledes har vi vores egne vedtægter, som er et internt skriv, der definerer ansvarsområderne i institutionen.

Vi er pt. normeret til 85 børn i alt.

Som selvejende institution er der flere ting, som vi selv kan bestemme, bl.a. lukkedage. I vores institution har bestyrelsen besluttet, at vi ikke har lukkedage. Det vil sige, at der f.eks. er åben hele sommerferien. Vi har dog lukket på helligdage og d. 24. december.

I Børnehuset Mariendal må der ikke ryges inde eller på arealer, hvor børnene færdes.