Grundlag for læreplanerne

Vores børn skal opleve at være i et udviklende, inspirerende og udfordrende læringsmiljø, hvor det enkelte barn trives.

Anerkendelse/respekt

Vi anerkender barnet som ligeværdigt med rettigheder, og vi viser respekt for barnets følelser, behov og meninger. Vi tager ansvar for at hjælpe og vejlede det enkelte barn.

Fællesskab

Vi holder samling, hvor vi øver forpligtelse, f.eks. vente på tur, sociale regler og normer. Vi forsøger at give børnene ejerskab/ tilhørsforhold til gruppen. Børnene har alders- og udviklingsbestemte pligter i dagligdagen, såsom at dække bord, deltage i madlavning og sørge for orden på stuen og i egen garderobe. Børnene deles op i mindre grupper, f.eks. ved aktiviteter og ture ud af huset. Grupperne er afstemt efter børnenes relationer, alder og/eller udvikling.

Glæde

Vi viser vores engagement og motivation i løbet af dagen ved at være velforberedte og have planlagt vores aktiviteter. Vi udviser glæde ved mødet med alle børn. Vi viser børnene at vi ser, hører og prøver at forstå dem. Vi synes, at det er vigtigt, at børnene har mulighed for at grine hver dag. Derfor bruger vi humor både sammen med børnene og de voksne imellem.

Medbestemmelse

Børnene inddrages i dagligdagen alt efter alder/udvikling inden for de rammer, de voksne udstikker. Det kan f.eks. være ved valg af aktiviteter, legekammerater, og hvor og hvad de gerne vil lege. Generelt har stuerne åbne døre, så børnene har mulighed for at besøge hinanden på tværs af stuerne. Legetøj og materialer står fortrinsvis i børnehøjde, så børnene selv kan nå og tage det.

I vores børnehus forstår vi læring som en proces, der finder sted hele tiden og overalt. Barnet lærer hele tiden, da det afprøver, ser, hører, mærker og får erfaringer hele døgnet. Læring udvikler barnets muligheder for viden, selvbestemmelse og selvstændighed. Vi vægter, at barnet i hverdagen har god mulighed for at eksperimentere, undersøge, fordybe sig, give, modtage, lytte og indgå i et forpligtende fællesskab.

De fire grundlæggende elementer i læring er:

 1. læring på egen hånd.
 2. læring ved efterligning.
 3. læring i fællesskab.
 4. læring igennem samtale/dialog.

Læringsrummene i Børnehuset Mariendal er f.eks.:

 • rutinerne i dagligdagen: Garderobe, toiletbesøg, måltider, legepladsen.
 • aktiviteter: Temaer og emneuger (f.eks. kunst, natur, kost og motion), ture ud af huset, kælderdage med motorik og musik, cirkus, teater, cykeldage, maddage, samling, trafik.
 • børnekulturen: Børnene er på egen hånd, hvor de iagttager, eksperimenterer og undersøger sammen og hver for sig, relationer.
 • kulturen: Traditioner og højtider (feriekasser), årstider, regler og normer, samling.

Legen er vigtig i forhold til barnets udvikling, da det i høj grad er gennem legen, læringen foregår.

Dog er det vigtigt, at personalet er engageret og udfordrer barnet, hvilket betyder, at vi skal vejlede og guide barnet. Vi skal finde balancen imellem at udfordre barnet inden for nærmeste udviklingszone og støtte barnet i de ting og egenskaber, barnet allerede behersker og mestrer.

Vi tror på, at vores læringsforståelse og læringsrum er med til at skabe grobund for, at barnet kan indgå i et demokratisk samfund. Vi bidrager til barnets dannelse og udvikling af selvværd. Det kan tage ansvar for sig selv og andre.

Vi arbejdede med indretning af læringsmiljøer. Der er blevet arbejdet med eksperimenter (temakasse ude og inde). Den fysiske indretning er blevet justeret og sammentænkt med pædagogikken. Det er væsentligt, at den pædagogiske praksis bevidst forholder sig til anvendelsen af inde- og udemiljøer i forhold til børnenes læring og inklusion. Det er også relevant at overveje at indrette rum og udenomsarealer fleksibelt, så de kan ændre form. Det giver mulighed for at lave små overskuelige miljøer i forhold til konkrete læringsaktiviteter eller understøtte børns relationer i mindre børnegrupper.

Vi vægter at skabe en fysisk ramme, der giver børnene rum til fordybelse og ro. Derfor har vi fokus på at indrette små legekroge, læserum m.m. for at skabe små oaser i det store rum, hvor læring og udvikling kan ske uden forstyrrelser.

Vi vil arbejde mere med børnetilkendegivelser, så børnene bliver eksperter på deres eget liv og egen dagligdag i Børnehuset Mariendal.

I Børnehuset Mariendal er børn med særlige behov en fælles opgave.

Vi skal i fællesskab sikre, at disse børn kan deltage i Børnehuset Mariendals fællesskaber og læringsmiljøer.

Vi skal sammen skabe rammerne, så aktiv og ligeværdig deltagelse bliver mulig, også når det indebærer, at den enkelte voksne skal ændre adfærd, struktur, pædagogik osv., for at opgaven kan lykkes.

Vi skal hindre barrierer for deltagelse, og de voksne skal være ansvarlige for succes og tilpasning. Vi skal:

 • give børn lige muligheder ved ikke at behandle dem ens.
 • tilbyde dem en større grad af voksenstyring.
 • tilbyde guidet deltagelse.
 • tilbyde fleksible rammer.
 • tage udgangspunkt i nærmeste udviklingszone.
 • have fokus på det, der lykkes.
 • samle på succesoplevelser
 • tilpasse og justere kravene til det enkelte barn.
 • have fokus på barnets ressourcer.

Eksempler på, hvordan ovenstående skal lykkes, kan være:

 • at barnet kan have en voksen ved siden af for at være deltager i fællesskabet.
 • at barnet kan løse en lettere opgave.
 • at barnet kan deltage i en mindre gruppe.
 • at barnet kan deltage på andre præmisser
 • at barnet kan deltage i noget, men ikke det hele.
 • at barnet kan få pauser.
 • at de voksne har udtænkt en plan B.

I Børnehuset Mariendal dokumenterer vi vores pædagogiske praksis løbende via fotos, børnenes produkter og mapper, månedsplaner, tavlen, nyhedsbreve, narrativer og Tabulex.

Vi evaluerer løbende vores læreplaner på stue- og personalemøder og på pædagogiske dage.