Afrapportering af læreplaner

Her kan du se en afrapportering af de pædagogiske læreplaner med konkrete eksempler på, hvordan vi har arbejdet med læreplansteamerne.

Vi har i hele huset arbejdet med inklusion, og alle medarbejdere er ansvarlige for inklusionen. Dog har vi en pædagog, som er inklusionspædagog, der tager sig særligt af børn i vanskeligheder. I 2012 havde vi et forløb med en ekstern psykolog, som har bidraget til, at fokus er gået fra at se børn med vanskeligheder til nu at se børn i vanskeligheder. Det betyder, at vi er blevet mere opmærksomme på, at det kan være konteksten skal ændres for nogle børn, så de bedre kan være i fællesskabet.

I dagligdagen tilstræber vi at arbejde i mindre grupper, og vi tager udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone. Vi skaber muligheder for, at alle børn kan føle sig som en del af fællesskabet ved, at den voksne tager ansvaret og tilrettelægger aktiviteterne, så børnene kan deltage i et eller andet omfang. Personalet har fokus på børnenes ressourcer og arbejder anerkendende.

Personalet bidrager til legen og laver stillads for legen, så det bliver mere muligt for de børn, der har svært ved at lege, at indgå i en positiv leg. Vi er tydelige i forhold til regler og normer for vores hus, så de sociale spilleregler er i fokus. Vi har faste pladser for alle børn, og der er forudsigelighed ved, at dagen vises via billeder og gennemgås på stuen til formiddagssamlingen.

Inklusionspædagogen er tilknyttet de børn, der har brug for at blive guidet og støttet. Inklusionspædagogen har timer på alle stuer. Inklusionspædagogen laver aktiviteter i mindre grupper, hvor der i samarbejde med stuerne og lederen er aftalt, hvilke børn der har brug for inklusionspædagogen. Det er ligeledes inklusionspædagogen, der har ansvaret for vores interne sproggrupper, deltager til tværfagliggruppemøder og laver handleplaner på de børn, der har brug for støtte til at udvikle deres kompetencer.

Vi evaluerer løbende vores pædagogske praksis på personalemøder og stuemøderne. Vi drøfter, hvad der har virket, og hvad der skal justeres. Vi tager udgangspunkt i vores årshjul, som er fundamentet, der sikrer, at vi arbejder med alle læreplantemaer i løbet af året.

Vi dokumenterer løbende på Tabulex. Desuden er vi så småt begyndt at bruge børnetilkendegivelser ved at lave børneinterviews, hvor børnene giver deres perspektiv på hverdagen. Vi tager billeder af dagligdagen og dens indhold. Herudover laver vi nyhedsbreve og holder forældremøder, hvor vi fortæller om hverdagen, pædagogikken m.v.