Aftalemål 2015-2016

Børnehuset Mariendal har aftalemål med Randers kommune og i 2015 og 2016 er det sammenhæng, læring og bevægelse.

Indledning

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.

Denne aftale gælder fra januar 2015 til december 2016, og aftalen er indgået mellem Børnehuset Mariendal og Randers Byråd.

Aftaleenheden

I nedenstående fremgår centrale informationer om aftaleenheden f.eks. lovgrundlag, kontaktinformationer, den pædagogiske/faglige profil og budgettet for 2015.

Kontaktinformation

Institution Børnehuset Mariendal
Institutionstype Integreret 0-6 år
Adresse Bøsbrovej 72
8940 Randers SV

Tlf. 8915 9640
E-mail Mariendal@randers.dk

Leder Karin Kjær

Lovgrundlag

Aftaleenheden drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Hovedopgave

Den vigtigste opgave for Børnehuset Mariendal er at skabe et Børnehus, hvor børn, forældre og personalet er i trivsel. Børnehuset skal være et udviklings og læringsrum, som understøttes af vores pædagogiske grundlag, Den kontekst og de relationer, som børnene er en del af, har stor betydning for deres individuelle udvikling og læring i forhold til at blive selvstændige individer, som kan tage hånd om eget liv. Omsorg, anerkendelse, fællesskab, medbestemmelse, glæde, udfordringer og de pædagogiske læreplaner danner rammen for vores daglige pædagogiske praksis.

Målgruppe

Børnehuset Mariendals målgruppe er børn i alderen 0-6 år og deres familier. Børn og familier er forskellige og færdes i forskellige sammenhænge. Det er personalets opgave at understøtte det enkelte barn i forhold til læring/udvikling. Det er samtidig også personalet, som skal støtte børn, der kan være i vanskeligheder og have særlige behov i et tæt samarbejde med forældrene. Det er derfor en vigtig forudsætning, at vores pædagogiske praksis og de pædagogiske læreplaner tager udgangspunkt i det enkelte barn og tager de hensyn, som er nødvendige i forhold til det enkelte barn. Børn udvikler sig individuelt og har også forskellige læringsstile, som personalet skal kunne imødekomme. Derfor er forskellige læringsrum en vigtig del af hverdagen, så det enkelte barn har mulighed for at se, høre, bevæge sig, føle og deltage i et forpligtende fælleskab ved leg, rutiner, pædagogiske aktiviteter, projekter og deltagelse i den børnekultur, som børnene skaber i fællesskab.

Økonomi

Tabel over indtægter og udgifter for Daginstitution en Mariendal (i kr.):

2015-priser

    Budget 2015

Personale

    4.737.500

Materiale- og aktivitetsudgifter

    854.700

IT, inventar og materiel

Grunde og bygninger

    112.100

Indtægter

 

Total

    5.704.300

Tabellen viser budgettet for 2015. Budgettet består af posterne: Personale, materiale- og aktivitetsudgifter, IT, grunde og bygninger. Desuden er den samlede budgetramme for aftaleenheden opgjort.

Udviklingsmål for institutionen

Overordnet tema: Sammenhænge

Undertema: Læring og bevægelse

Mål: At der arbejdes systematisk med bevægelsesfremmende læringsmiljøer i dagligdagen både i inde og uderummet, hvor der er fokus på pædagogens rolle som motorisk kulturbærer.

Delmål: Inddragelse og samarbejde med forældrene og diverse samarbejdspartnere.

Baggrund

Det er vigtigt for alle mennesker at kunne forholde sig til sig selv og de sammenhænge, som mennesker færdes i. Baggrunden for målet er derfor at skabe og optimere det enkelte barns lyst og evne til at udfolde sig motorisk, da den motoriske udvikling har en vigtig betydning for det enkelte barns kognitive udvikling og i forhold til det enkelte barns selvværd. Derfor er det også en meget vigtig forudsætning for det enkelte barn, at pædagogen spiller en stor rolle med engagement, evner og lyst til at være motorisk kulturbærer.

Initiativer

Nedenfor beskrives institutionens initiativer i forhold til udviklingsmålet.

Der har været et personalemøde, hvor motorikpædagog Susanne Kristensen gav et teoretisk og praktisk oplæg, som inspiration til temaet.

I samarbejde med børnehaven Himmelblå arrangeres en idrætsdag for de ældste børn samt en vandretur til Fladbro.

Der laves en intern undersøgelse, hvor vi har et kritisk blik på hvor vidt de voksne understøtter børnene i at udfolde sig motorisk/kropsligt.

Vi holder et forældrearrangement, hvor personalet vil give et teoretisk og praktisk oplæg til forældrene.

Vi kigger på uderummet og får iværksat bevægelsesaktiviteter, hvor personalet er igangsættere og kulturbærer

Personalet skal arbejde systematisk med emnet ved at have forberedt bevægelses fremmende initiativer i dagligdagen.

Evaluering af aftalen

Aftalen evalueres medio 2016 med en markedsplads, hvor alle aftaleenheder på stande og i plenum informerer om effekterne og erfaringerne fra arbejdet med aftalemålene.

Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle institutionens resultater og effekter af arbejdet med udviklingsmålet. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en vidensbaseret dialog internt i institutionen, institutionerne imellem samt med forvaltningen i forhold til det opstillede udviklingsmål.

Der er opsat tre overordnede effektmål, som alle aftaleenheder i Børn, Skole og Kultur arbejder ud fra:

  • Børn og unge oplever at de bliver inddraget aktivt i sammenhænge, de indgår i.
  • Familierne oplever, at de forskellige institutioner har et anerkendende børn og ungeperspektiv med fokus på ressourcer og potentialer.
  • Der er udarbejdet standarder omkring den enkelte institutions arbejde med sammenhænge. Med standarder menes en beskrivelse af procedurer der sikrer sammenhænge omkring og for barnet, den unge og forældrene.

Derudover har den enkelte aftaleenhed opstillet følgende effektmål i forhold til det konkrete aftalemål:

  • Har personalet bevægelse og motorik implementeret i den pædagogiske praksis.
  • Vi laver børnetilkendegivelser ved børneinterviews om glæden ved bevægelse
  • Der er synlige aktiviteter, som tager udgangspunkt i bevægelse og læring.