Børnehuset Mariendal

Børnehuset Mariendal er en integreret, selvejende daginstitution, som er tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

Vi blev etableret som børnehave i 1972. I de følgende år er vi blevet udbygget, så vi i dag er en integreret institution med tre børnehavegrupper og en vuggestuegruppe.

I lighed med nogle få andre selvejende institutioner i Randers Kommune er vi "herre i eget hus", dvs. at vi selv ejer den bygning, vi er i.

Som selvejende daginstitution er vi også en selvstændig juridisk enhed. Det betyder bl.a. at vores bestyrelse har det endelige arbejdsgiveransvar overfor det personale, som er ansat i Børnehuset Mariendal. Dog er arbejdsgiverkompetencen for det pædagogiske personale uddelegeret til lederen, men i forhold til leder og souschef er bestyrelsen den direkte arbejdsgiver.

Vi har en driftsoverenskomst med Randers Kommune, som definerer graden af samarbejde med kommunen. Heri er beskrevet, hvad og hvordan vi hver især agerer overfor hinanden. Ligeledes har vi vores egne vedtægter, som er et mere internt papir, der beskriver ansvarsområderne i institutionen.

Vi er normeret til 86 børn i alt.

Som selvejende institution er der nogle ting, som vi selv kan bestemme. Det er bl.a. lukkedage. I vores institution har bestyrelsen bestemt, at der ikke skal være nogen lukkedage, som der er i de kommunale institutioner.

I Børnehuset Mariendal må der ikke ryges inde eller på arealer, hvor børnene færdes.